Leonardo da Vinci Vetpro - "Uczenie się przez całe życie"

   Program Leonardo da Vinci (LdV) jest to jeden z programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie. Propaguje działania koncentrujące się na poprawie jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowaniu systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy.
 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

   Projekty wymiany doświadczeń Vetpro to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich w instytucjach szkoleniowych i przedsiębiorstwach w celu transferu ciekawych rozwiązań oraz doskonalenia metod/praktyk w zakresie kształcenia zawodowego.

   Projekty Vetpro mają na celu zarówno osobisty rozwój zawodowy uczestników, jak i poprawę systemów kształcenia i szkolenia zawodowego przez wprowadzanie nowych rozwiązań w instytucji wysyłającej.
 

CELE OGÓLNE PROJEKTU

   Wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach szkoleniowych, w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, aby ułatwiać rozwój osobisty w kontekście zawodowym.

   Wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym, w systemach kształcenia zawodowego, instytucjach i popularyzowanie dobrych praktyk.
 

UCZESTNICY PROJEKTU

EFEKT MATERIALNY

   Zalecanym elementem projektów VETPRO jest stworzenie efektu materialnego, który może być dostępny w formie prezentacji, programu szkolenia w danej dziedzinie, materiałów konferencyjnych przedstawiających rezultaty projektu, publikacji, artykułów naukowych itp.

   Efekt materialny powinien być wspólnie opracowany przez uczestników projektu w celu dalszego przekazania wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas wyjazdu w swoich środowiskach.
 

CZAS TRWANIA PROJEKTÓW ORAZ ICH DOFINANSOWANIE

Projekty VETPRO trwają od 1 do 6 tygodni. Dofinansowanie projektów obejmuje następujące kategorie kosztów:

Więcej na temat projektu znajdziesz na stronie http://leonardo.org.pl/