start o projekcie program stażu uczestnicy zdjęcia
Projekt
Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansuje projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” w konkursie w roku 2015 i 2016, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa).

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.

Cel projektu: Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Beneficjenci: Instytucje, których projekty zostały zakwalifikowane na listę rezerwową programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” w konkursie w roku 2014.

Grupa docelowa projektu: Uczniowie, absolwenci (nie dłużej niż 1 rok od zakończenia nauki) oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.?

Zasady realizacji: Projekty będą realizowane na zasadach określonych dla Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”