Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica
„Bądź kowalem swojej kariery”- staż zagraniczny paszportem do zawodowej kariery  i mobilności na europejskich rynkach pracy.
Informacje o projekcie
Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo:

Projekt systemowy  "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i
szkolących zawodowo" jest realizowany w obszarze edukacji w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet
III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w
kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 - Upowszechnienie
uczenia się przez całe życie

Cel główny projektu to zwiększenie mobilności 12300 osób kształcących się i
szkolących zawodowo na europejskim rynku pracy poprzez dofinansowanie  500
projektów mobilności programu LdV z list rezerwowych akcji IVT (Placements for
People in Initial Vocational Training) konkursu 2012 i 2013 do sierpnia 2015 roku.

Celem szczegółowym jest zwiększenie dostępności szkół/instytucji organizujących
zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących
zawodowo do 2015 roku.

Oczekiwane efekty to przede wszystkim:dowartościowanie praktycznego wymiaru
uczenia się (jakim są staże i praktyki zagraniczne); zwiększenie mobilności młodych
osób na europejskim rynku pracy;poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży.

Cele projektów praktyk i staży zawodowych:

Wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im
dalszy rozwój osobisty.

Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury
pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności
adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

Korzyści dla uczestników projektów:

• zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty);

• nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego;

• zwiększenie otwartości i mobilności;

• zwiększenie szans na rynku pracy;

• świadomość konieczności dalszego kształcenia;

• doskonalenie kompetencji międzykulturowych, informatycznych, matematycznych,
przedsiębiorczych;

• rozwijanie umiejętności pracy w grupie,  rozwiązywania problemów, kreatywności,
podejmowania ryzyka i odpowiedzialności.