Projekt systemowy  "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie


Projekt „Zagraniczna praktyka zawodowa uczniów krokiem do międzynarodowej kariery” dotyczy odbycia praktyki zawodowej w firmach w rzeczywistych warunkach przez uczniów w zawodach mechanicznych – technik mechanik i technik pojazdów samochodowych oraz elektronicznych - technik elektronik i teleinformatyk. Jest to zagraniczny staż skierowany do młodych ludzi zorganizowany w ramach projektu systemowego  "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Praktyka odbyła się w kwietniu 2013 roku w angielskich zakładach mechanicznych, samochodowych, automatyki i elektroniki. Grupę docelową stanowiło dwudziestu uczniów klas trzecich Technikum Mechanicznego i Elektronicznego. Program kształcenia tej młodzieży przewiduje odbycie miesięcznej praktyki najlepiej w warunkach realnych w przemyśle. Uczniowie zrealizowali miesięczną praktykę zawodową w dwóch turach. Pierwsza dwutygodniowa tura odbyła się za granicą, a druga w Polsce.

Realizacja projektu ma na celu wspieranie uczniów w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej, nabyciu odpowiednich umiejętności i kwalifikacji w celu ułatwienia ich osobistego rozwoju, zwiększenie ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Realizacja projektu spowodowała, że młodzież jest lepiej przygotowana do istniejących zmian technologicznych na nowoczesnym rynku przemysłowym w zakresie produkcji mechaniki i elektroniki.

Uczniowie wyjeżdżający na praktykę zawodową do Portsmouth w Anglii uczestniczyli w praktycznym szkoleniu w zakładach pracy. Technicy mechanicy i technicy pojazdów samochodowych odbywali praktykę w Bying's Auto's, Jamal Mechanic, Vision Travel, A1 Tyres. Technicy elektronicy i teleinformatycy odbywali praktykę w Computer-Junction, Seek IT, Firewall IT oraz InfonetMedia.

Uczniowie zapoznali się z zasadami i systemem pracy w Anglii. Porównali swoją już zdobytą wiedzę i umiejętności w Polsce z umiejętnościami zdobytymi podczas pracy na stanowiskach u boku europejskiego fachowca. Nieodłącznym elementem praktyki zawodowej w Anglii było posługiwanie się technicznym językiem angielskim, jak również aktywne wykorzystanie czasu wolnego (zwiedzanie, sport i rekreacja). Udział uczniów Zespołu Szkół w projekcie umożliwi wykształcenie aktywnego i mobilnego w przyszłości pracownika, który będzie kreatywny, zdolny do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy na swoim stanowisku. Udział naszych uczniów w praktyce zagranicznej spowodował zwiększenie ich mobilności na europejskim rynku pracy, pozwolił skorzystać z uczestnictwa w rozwiniętym europejskim społeczeństwie, poznać międzynarodowe kultury i zdobycze cywilizacji.