WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder
Projekt - „Bądź kowalem swojej kariery - Staż
zagraniczny paszportem do zawodowej kariery i
mobilności na europejskich rynkach pracy"
Stambuł - 2014
Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Projekt systemowy  "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

Cel główny projektu to zwiększenie mobilności 12300 osób kształcących się i szkolących zawodowo na europejskim rynku pracy poprzez dofinansowanie  500 projektów mobilności programu LdV z list rezerwowych akcji IVT (Placements for People in Initial Vocational Training) konkursu 2012 i 2013 do sierpnia 2015 roku.

Celem szczegółowym jest zwiększenie dostępności szkół/instytucji organizujących zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo do 2015 roku.

Oczekiwane efekty to przede wszystkim:dowartościowanie praktycznego wymiaru uczenia się (jakim są staże i praktyki zagraniczne); zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy;poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży.

Cele projektów praktyk i staży zawodowych

Wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty.

Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

Korzyści dla uczestników projektów

•zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty);

•nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego;

•zwiększenie otwartości i mobilności;

•zwiększenie szans na rynku pracy;

•świadomość konieczności dalszego kształcenia;

•doskonalenie kompetencji międzykulturowych, informatycznych, matematycznych, przedsiębiorczych;

•rozwijanie umiejętności pracy w grupie,  rozwiązywania problemów, kreatywności, podejmowania ryzyka i odpowiedzialności