Zawodowcy
My na Facebook'u
Konkurs Piosenki Patriotycznej
Dla Rodziców
Regulamin konkursu matematyczno-przyrodniczego

Regulamin Powiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego

dla uczniów szkół gimnazjalnych

„Liczba jest istotą rzeczy” (Pitagoras)

 

1. Cele konkursu

 • nawiązanie współpracy między Zespołem Szkół im. Ks. Stanisława Staszica a gimnazjami powiatu tarnobrzeskiego
 • popularyzowanie wiedzy i umiejętności matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów
 • promowanie uczniów uzdolnionych z przedmiotów ścisłych
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
 • rozumienie społecznych i ekonomicznych aspektów rozwoju informatyki

2. Organizatorzy

 • Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

3. Patronat

 • Prezydent Miasta Tarnobrzeg

4. Miejsce konkursu

 • Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu ul. Kopernika 1

5. Termin konkursu

 • 15  maja 2018r. godz. 9.00

6. Komisja konkursowa

 • mgr Jerzy Stelmach – przewodniczący
 • mgr Małgorzata Sobieraj 
 • mgr Anna Pietrasz
 • mgr Rafał Podleśny
 • mgr Jolanta Kotulska
 • mgr Joanna Kochanek
 • mgr Magdalena Rychel
 • mgr Alicja Stelmach
 • mgr Wiesława Wrona

7. Zakres tematyczny konkursu

- Matematyka

 • Podzielność w zbiorze liczb całkowitych,
 • Działania w zbiorze liczb R,
 • Obliczenia procentowe,
 • Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą,
 • Rozwiązywanie układów równań,
 • Rozwiązywanie zadań z geometrii z płaskiej i przestrzennej
 • Wzory skróconego mnożenia

- Informatyka

 • Zastosowanie informatyki w praktyce (Microsoft Office 2007)
 • Rozwiązywanie problemów za pomocą algorytmów
 • Zastosowanie środków informatyki do rozwiązywania zadań matematycznych

- Fizyka

 • Właściwości i budowa materii 
 • Kinematyka (ruch)
 • Oddziaływania. Siły
 • Parcie i ciśnienie 
 • Energia 
 • Elektrostatyka 
 • Prąd elektryczny
 • Magnetyzm
 • Przeliczanie jednostek.

- Biologia

 • Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii. 
 • Budowa i funkcjonowanie komórki. 
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytonasiennej. 
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. 
 • Stan zdrowia i choroby. 
 • Genetyka. 
 • Ewolucja życia. 

- Geografia

 • Tematyka: Polska
 • Środowisko przyrodnicze
 • Regiony geograficzne
 • Gospodarka
 • Zagadnienia demograficzne
 • Walory turystyczne

W zadaniach sprawdzane będą umiejętności przewidziane w programach nauczania zgodnych z podstawą programową dla gimnazjum m.in.:

 • Wyjaśniania i stosowania terminów geograficznych
 • Wyjaśniania przyczyn zróżnicowania elementów środowiska geograficznego,
 • Korzystania z różnych źródeł informacji
 • Dostrzeganie prawidłowości zjawisk i procesów
 • Logicznego myślenia, analizowania, wyciągania wniosków,
 • Lokalizowania i rozpoznawania na mapach konturowych obiektów geograficznych

- Chemia

 • Tlen i jego właściwości
 • Tlenek węgla (IV)- właściwości i rola w przyrodzie
 • Reakcje utleniania-redukcji
 • Masa i rozmiary atomów ( obliczanie masy cząsteczkowej prostych związków chemicznych)
 • Budowa atomu
 • Obliczenia stechiometryczne
 • Stężenie procentowe, mieszania roztworów
 • Kwasy, wodorotlenki, sole-dysocjacja, otrzymywanie, charakterystyczne reakcje
 • Alkany, alkeny, alkiny-budowa, charakterystyczne reakcje
 • Szereg homologiczny alkoholi
 • Wyższe kwasy karboksylowe
 • Białka 
 • Monosacharydy

8. Organizacja konkursu

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:

 • I część matematyczna, w której uczestnicy będą rozwiązywać zadania otwarte     (rozpocznie się o godz. 9.00 i trwać będzie 60 minut)
 • II część przyrodnicza, w której uczniowie będą rozwiązywać zadania z wybranego przez siebie przedmiotu (informatyka, biologia, geografia, chemia lub fizyka), zadeklarowanego wcześniej w  karcie zgłoszenia. Część ta rozpocznie się o godz.10.30 i trwać będzie 60 minut.

9. Podsumowanie konkursu odbędzie w terminie podanym przez organizatora.

Wyniki konkursu zostaną przesłane drogą mailową do szkół gimnazjalnych (z podaną punktacją)

10. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

11.Laureaci i wyróżnieni otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji do naszej szkoły (3pkt, 2pkt, 1pkt)

 

Dodany: 30-04-2012 09:48, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 05-04-2018 09:02