My na Facebook'u
Emeryci
Regulamin konkursu matematycznego

REGULAMIN I ORGANIZACJA
POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW VIII KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„Liczba jest istotą rzeczy” (Pitagoras)

 

1. Cele konkursu

 • nawiązanie współpracy między Zespołem Szkół im. Ks. Stanisława Staszica a szkołami podstawowymi powiatu tarnobrzeskiego
 • popularyzowanie wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów trzecich klas gimnazjalnych i ósmych szkół podstawowych
 • promowanie uczniów uzdolnionych matematycznie 
 • mobilizowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania problemów matematycznych. 
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
 • wprowadzanie uczestników konkursu w atmosferę matematycznej rywalizacji, egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy
 • integracja młodzieży i nauczycieli powiatu tarnobrzeskiego

2. Organizatorzy

 • Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

3. Uczestnicy

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie VIII  klas szkół podstawowych. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.

4. Patronat

 • Prezydent Miasta Tarnobrzeg

5. Miejsce konkursu

 • Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu ul. Kopernika 1

6. Termin konkursu

 • 24 maja 2024 r. godz. 9.00

7. Komisja konkursowa

 • mgr Jerzy Stelmach – przewodniczący
 • mgr Małgorzata Sobieraj
 • mgr Anna Pietrasz

8. Zakres tematyczny konkursu

 • Konkurs obejmuje treści podstawy programowej nauczania matematyki w klasach s IV-VIII szkoły podstawowej.

9. Organizacja konkursu

 • Formularz zgłoszenia do konkursu znajduje sie na stronie www.gornik.tbg.net.pl.
 • Konkurs ma formę pisemną. Podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z tablic ze wzorami. Czas przewidziany na rozwiązania zadań konkursowych wynosi 90 minut. Prace uczniów są kodowane. Wyniki konkursu zostaną przesłane drogą mailową do szkół  (z podaną punktacją). Laureaci otrzymają cenne nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 
 • Laureaci i wyróżnieni otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji do naszej szkoły (3pkt, 2pkt, 1pkt) .

10. Przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych:

 • Administratorzy danych:
  Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu
 • Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji Konkursu „Liczba jest istotą rzeczy” w szczególności do: 
  • sporządzenia listy uczestników, protokołów konkursu, list finalistów i laureatów, 
  • napisania relacji prasowych i internetowych,
  • utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych, 
  • produkcji materiału audiowizualnego,  kontaktu z uczestnikami i opiekunami, stworzenia informatora lub publikacji dla uczestników. 
 • Karty zgłoszeniowe zostaną anulowane po zakończeniu konkursu, a dane w nich zawarte przestaną być wówczas przetwarzane, za wyjątkiem: imion i nazwisk finalistów, nazwy szkoły oraz miejscowości, w której się znajduje  (dane nadal będą dostępne na stronie internetowej konkursu i będą przetwarzane na potrzeby promocji kolejnych edycji), adresy e-mail (będzie wykorzystany wyłącznie na potrzeby informowania o kolejnych edycjach konkursu)- dotyczy opiekunów. Wyrażający zgodę ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie (np. telewizji na okoliczność przygotowania relacji z wydarzenia) oraz, w przypadku złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji). Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

11. Postanowienia końcowe.

 • Niniejszy regulamin może być zmieniony przez organizatorów tylko przed rozpoczęciem kolejnej edycji konkursu.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
 • Pytania i uwagi prosimy kierować na adres: gsobieraj@onet.eu
Dodany: 30-04-2012 09:48, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 09-04-2024 08:21