Zawodowcy
Rada Rodziców
Informacje dla kandydatów 2021-2022

 

Każdemu uczniowi zapewniamy naukę dwóch języków obcych. Jeden nauczany w systemie klasowym z podziałem na stopień zaawansowania, drugi zaś nauczany w systemie między klasowym do wyboru przez ósmoklasistę. We wszystkich klasach przewidujemy możliwość nauczania kolejnego języka z grupy: rosyjski, francuski, hiszpański, łacina, angielski, niemiecki w systemie fakultatywnym.

Szkoła cyklicznie realizuje bezpłatne kursy:

 • kurs spawacza z uprawnieniami IS Gliwice - spawanie w technologii TIG lub MAG,
 • kurs operator wózków widłowych,
 • kurs operator koparek jednonaczyniowych,
 • kurs na uprawnienia elektryczne - kursy SEP,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • kurs operatora i programisty obrabiarek sterowanych numerycznie  - CNC,
 • kurs spawania światłowodów.

Szkoła stwarza przyjazną atmosferę do realizowania indywidualnych programów nauczania. Proponuje rozwijanie zainteresowań poprzez udział w wielu formach zajęć pozalekcyjnych. Szkoła zapewnia swoim wychowankom nowoczesne kształcenie dzięki doskonale przygotowanej i permanentnie dokształcającej się kadrze pedagogicznej, kontakt ze światem dzięki nowoczesnej bazie komputerowej oraz stałemu dostępowi do Internetu.

Szkoła posiada certyfikat „Wiarygodnej szkoły”, certyfikat „Szkoła przedsiębiorczości”, wojewódzki certyfikat „Szkoły promującej zdrowie”. Szkoła współpracuje z Akademią Obrony Narodowej w zakresie kształcenia w klasach mundurowych.

Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia naukowe w tym stypendia Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Dyrektora szkoły.

Wśród społeczności uczniowskiej są laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych.

W szkole prężnie działają różne organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, Caritas, Klub Krwiodawstwa, Klub filmowy, Szkolny Klub Sportowy itp.

Absolwenci naszej szkoły z powodzeniem kontynuują naukę na wybranych przez siebie uczelniach.

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły tel. (015) 822-12-16

W przypadku nie przyjęcia ucznia do wybranej przez niego klasy, Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna zawsze uwzględnia drugi wybór klasy.

Inne warunki, decydujące o przyjęciu do szkoły:

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej mundurowej, powinni posiadać zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza rodzinnego. 
 2. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych. Skierowanie na badania wydaje dyrektor szkoły.
 3. Dwie fotografie (na odwrocie każdej: imię, nazwisko, PESEL, klasa).
 4. Karta zdrowia ucznia. 
Terminy rekrutacji
 

1.

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji tj. wybór szkoły oraz klasy. Składanie podań przez kandydatów w szkołach ponadpodstawowych pierwszego wyboru:

 – kandydaci objęci elektronicznym systemem rekrutacji drukują podania z elektronicznego systemu rekrutacyjnego i podpisane przez nich oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) przynoszą do szkoły ponadpodstawowej  pierwszego wyboru.

– kandydaci nie objęci elektronicznym systemem rekrutacji zakładają konto samodzielnie lub dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru w punkcie rekrutacyjnym, drukują podanie, które podpisują rodzice (prawni opiekunowie) i składają je w szkole. 

2.

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3.

od 17 maja do 15 lipca 2021 r. do godz. 14.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

4.

od 25 czerwca do  14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje 

5.

do 21 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez szkoły ponadpodstawowe wprowadzonych danych i porządkowanie list zakwalifikowanych do przyjęcia.

6.

22 lipca 2021 r.
o godz. 8.00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły.

7.

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

8.

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku kandydata do technikum i szkoły branżowej w postaci przedłożenia orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

9.

2 sierpnia 2021 r. o godz. 8.00

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

 

Dodany: 09-03-2014 21:56, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 24-06-2021 07:03