My na Facebook'u
Emeryci
Informacje dla kandydatów 2024-2025

Każdemu uczniowi zapewniamy naukę dwóch języków obcych. Jeden nauczany w systemie klasowym z podziałem na stopień zaawansowania, drugi zaś nauczany w systemie między klasowym do wyboru przez ósmoklasistę. We wszystkich klasach przewidujemy możliwość nauczania kolejnego języka z grupy: rosyjski, francuski, hiszpański, łacina, angielski, niemiecki w systemie fakultatywnym.

Szkoła cyklicznie realizuje bezpłatne kursy:

 • kurs spawacza z uprawnieniami IS Gliwice - spawanie w technologii TIG lub MAG,
 • kurs operator wózków widłowych,
 • kurs operator koparek jednonaczyniowych,
 • kurs na uprawnienia elektryczne - kursy SEP,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • kurs operatora i programisty obrabiarek sterowanych numerycznie  - CNC,
 • kurs spawania światłowodów.

Szkoła stwarza przyjazną atmosferę do realizowania indywidualnych programów nauczania. Proponuje rozwijanie zainteresowań poprzez udział w wielu formach zajęć pozalekcyjnych. Szkoła zapewnia swoim wychowankom nowoczesne kształcenie dzięki doskonale przygotowanej i permanentnie dokształcającej się kadrze pedagogicznej, kontakt ze światem dzięki nowoczesnej bazie komputerowej oraz stałemu dostępowi do Internetu.

Szkoła posiada certyfikat „Wiarygodnej szkoły”, certyfikat „Szkoła przedsiębiorczości”, wojewódzki certyfikat „Szkoły promującej zdrowie”. Szkoła współpracuje z Akademią Obrony Narodowej w zakresie kształcenia w klasach mundurowych.

Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia naukowe w tym stypendia Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Dyrektora szkoły.

Wśród społeczności uczniowskiej są laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych.

W szkole prężnie działają różne organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, Caritas, Klub Krwiodawstwa, Klub filmowy, Szkolny Klub Sportowy itp.

Absolwenci naszej szkoły z powodzeniem kontynuują naukę na wybranych przez siebie uczelniach.

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły tel. (015) 822-12-16

W przypadku nie przyjęcia ucznia do wybranej przez niego klasy, Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna zawsze uwzględnia drugi wybór klasy.

Inne warunki, decydujące o przyjęciu do szkoły:

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej mundurowej, powinni posiadać zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza rodzinnego oraz zaliczyć Test sprawnościowy dla kandydatów do klasy mundurowej - Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW), który  odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024r. (piątek) od godziny 09:00 do 14:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu. Prosimy o punktualne przybycie na test.
  Test sprawnościowy dla wszystkich kandydatów, którzy wybrali OPW w pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji. Dokumenty: zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w teście, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do zwiększonego wysiłku - należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 5 czerwca 2024 r. do godz. 10.00. - Pełen tekst Regulaminu >>> kliknij TUTAJ 
 2. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych. Skierowanie na badania wydaje dyrektor szkoły.
 3. Dwie fotografie (na odwrocie każdej: imię, nazwisko, PESEL, klasa).
 4. Karta zdrowia ucznia. 
Terminy rekrutacji
 

1.

od 13 maja
do 14 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji tj. wybór szkoły oraz klasy. Składanie podań przez kandydatów w szkołach ponadpodstawowych pierwszego wyboru:

 – kandydaci objęci elektronicznym systemem rekrutacji drukują podania z elektronicznego systemu rekrutacyjnego i podpisane przez nich oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) przynoszą do szkoły ponadpodstawowej  pierwszego wyboru.

– kandydaci nie objęci elektronicznym systemem rekrutacji zakładają konto samodzielnie lub dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru w punkcie rekrutacyjnym, drukują podanie, które podpisują rodzice (prawni opiekunowie) i składają je w szkole. 

2.

od 21 czerwca
do 8 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

3.

od 13 maja
do 9 lipca 2024 r.
do godz. 14.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w art. 150 ust.7 – Prawo oświatowe.

4.

do 12 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach. 

5.

16 lipca 2024 r.
o godz. 8.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

6.

od 16 lipca
do 18 lipca 2024 r.
do godz.14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku 

7.

od 19 lipca 2024 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

8.

od 19 lipca
do 31 sierpnia 2024 r.
W przypadku kandydata do technikum i szkoły branżowej dostarczenie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

9.

19 lipca 2024 r.
o godz. 9.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Dodany: 09-03-2014 21:56, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 22-05-2024 07:53