Zawodowcy
Konkurs Piosenki Patriotycznej
Dla Rodziców
Informacje dla kandydatów 2019-2020

Kandydat do naszej szkoły może uzyskać max 200 punktów .

W NASZEJ SZKOLE

Każdemu uczniowi zapewniamy naukę dwóch języków obcych. Jeden nauczany w systemie klasowym z podziałem na stopień zaawansowania, drugi zaś nauczany w systemie międzyklasowym do wyboru przez ucznia. We wszystkich klasach przewidujemy możliwość nauczania kolejnego języka z grupy: rosyjski, francuski, hiszpański, łacina, angielski, niemiecki w systemie fakultatywnym.

Szkoła stwarza przyjazną atmosferę do realizowania indywidualnych programów nauczania. Szkoła proponuje rozwijanie zainteresowań poprzez udział w wielu formach zajęć pozalekcyjnych. Szkoła zapewnia swoim wychowankom nowoczesne kształcenie dzięki doskonale przygotowanej i permanentnie dokształcającej się kadrze pedagogicznej, kontakt ze światem dzięki nowoczesnej bazie komputerowej oraz stałemu dostępowi do Internetu.

Szkoła posiada certyfikat „Wiarygodnej szkoły”, certyfikat „Szkoła przedsiębiorczości”, wojewódzki certyfikat „Szkoły promującej zdrowie”. Szkoła współpracuje z Akademią Obrony Narodowej w zakresie kształcenia w klasach mundurowych.

Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia naukowe w tym stypendia Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Dyrektora szkoły.

Wśród społeczności uczniowskiej są laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych.

W szkole prężnie działają różne organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, Caritas, Klub Krwiodawstwa, Klub filmowy, Szkolny Klub Sportowy itp.

Absolwenci naszej szkoły z powodzeniem kontynuują naukę na wybranych przez siebie uczelniach.

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły tel. (015) 822-12-16

W przypadku nie przyjęcia ucznia do wybranej przez niego klasy, Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna uwzględnia drugi wybór klasy lub szkoły.

Inne warunki, decydujące o przyjęciu do szkoły:

  1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej mundurowej, powinni posiadać zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza rodzinnego.
  2. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.
    Skierowanie na badania wydaje dyrektor szkoły.
  3. Dwie fotografie (na odwrocie każdej: imię, nazwisko, PESEL, klasa).
  4. Karta zdrowia ucznia. 
Terminy rekrutacji

1.

od 29 kwietnia 
do 18 czerwca 2019 r
.

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji tj. wybór szkoły oraz klasy. Składanie podań przez kandydatów w szkołach ponadpodstawowych pierwszego wyboru:

 – kandydaci objęci elektronicznym systemem rekrutacji drukują podania z elektronicznego systemu rekrutacyjnego i podpisane przez nich oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) przynoszą do szkoły ponadpodstawowej  pierwszego wyboru.

– kandydaci nie objęci elektronicznym systemem rekrutacji zakładają konto samodzielnie lub dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru w punkcie rekrutacyjnym, drukują podanie, które podpisują rodzice (prawni opiekunowie) i składają je w szkole.

2.

od 19 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Kandydaci nie objęci elektronicznym systemem rekrutacji dostarczają dokumenty potwierdzające osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu) do szkół pierwszego wyboru, które wprowadzają dane do systemu lub je weryfikują.

Kandydaci objęci elektronicznym system rekrutacji nie przynoszą kopii tych dokumentów, gdyż ich osiągnięcia wprowadza i weryfikuje ich macierzysta szkoła 

3.

13 maja 2019 r.
do 28 czerwca 2019 r.

Weryfikacja przez szkoły (ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne) wprowadzonych danych i porządkowanie list zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

5 lipca 2019 r.
o godz. 10.00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły.

5.

od 5 lipca 
do 10 lipca 2019 r.
do godz.14.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie do naszej szkoły oryginałów świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu (ósmoklasisty, gimnazjalisty).

6.

12 lipca 2019 r.
o godz. 10.00

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

 

Dodany: 09-03-2014 21:56, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 19-06-2019 06:54