Zawodowcy
My na Facebook'u
Konkurs Piosenki Patriotycznej
Dla Rodziców
Warunki i tryb rekrutacji

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 2. Na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 3. Zarządzenie Nr 1/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019
 4. Statut szkoły: Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu.

Kryteria przyjęcia:

Kandydat do naszej szkoły może uzyskać max 200 punktów .:

Suma punktów uzyskanych przez kandydata jest zależna od:

 

 • wyników egzaminu gimnazjalnego;
 • ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów  zależnych od specyfiki profilu/kierunkui;
 • innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (w procesie rekrutacji szkoła uwzględni wyniki Miejskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego pod nazwą „Liczba jest istotą rzeczy”).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo przy przyjmowaniu do szkoły mają:

 

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru szkoły ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej
 • kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust.2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 • ocena zachowania,
 • procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego,
 • średnia z przedmiotów obowiązkowych,
 • ocena z języka polskiego,
 • ocena z języka obcego.

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 

a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt

 

Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Sumaryczny wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z egzaminu z:

 

 • języka polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie
 • matematyki
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2.

 

b) za oceny z j. polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia - 100 pkt

 

2. W postępowaniu rekrutacyjno kwalifikacyjnym kandydat może otrzymać:

 

Za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

celujący - 18 punktów

 

bardzo dobry - 17 punktów

 

dobry - 14 punktów

 

dostateczny - 8 punktów

 

dopuszczający - 2 punkty

 

3. Liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.

 

4. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w następujący sposób:

 

1) z języka polskiego, matematyki:

    a) celujący - 20 punktów,

    b) bardzo dobry - 18 punktów,

    c) dobry - 13 punktów,

    d) dostateczny - 8 punktów

    e) dopuszczający - 2 punkty.

2) z historii i wiedzy o społeczeństwie:

    a) celujący - 20 punktów,

    b) bardzo dobry - 18 punktów,

    c) dobry - 13 punktów,

    d) dostateczny - 8 punktów,

    e) dopuszczający - 2 punkty

 

Liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

 

3) z biologii, geografii, fizyki i chemii:

    a) celujący - 20 punktów,

    b) bardzo dobry - 18 punktów,

    c) dobry - 13 punktów,

    d) dostateczny - 8 punktów

    e) dopuszczający - 2 punkty.

 

Liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

 

4) z języka obcego nowożytnego:

    a) celujący - 20 punktów,

    b) bardzo dobry - 18 punktów,

    c) dobry - 13 punkty,

    d) dostateczny - 8 punkty

    e) dopuszczający - 2 punktu.

 

5. Liczbę punktów za uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratorium oświaty:

 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów.

 

6. Liczbę punktów za uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty.

 

7. Liczbę punktów za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 4 i 5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

a) międzynarodowym - 4 punkty

b) krajowym - 3 punkty

c) wojewódzkim - 2 punkty

d) powiatowym - 1 punkt.

 

Ustala się miejsca uznane za wysokie dla zwodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w sposób następujący:

 

1) o zasięgu międzynarodowym - miejsca 1-5,

2) o zasięgu krajowym - miejsca 1-3,

3) o zasięgu wojewódzkim - miejsca 1-3,

4) o zasięgu powiatowym - miejsca 1-3,

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 18.

Dotyczy to:

 

8. Wykaz olimpiad, konkursów, uwzględnianych w rekrutacji:

 

A. Olimpiady przedmiotowe dla uczniów gimnazjum:

 

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

Olimpiada historyczna Gimnazjalistów

B. Konkursy przedmiotowe obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty:

 

a) polonistyczny,

b) historyczny,

c) chemiczny,

d) biologiczny,

e) geograficzny,

f) matematyczny,

g) fizyczny,

h) informatyczny

i) języka angielskiego,

j) języka niemieckiego.

k) języka francuskiego

l) języka ukraińskiego

m) języka hiszpańskiego

 

C. Konkursy tematyczne realizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

„Papież Słowianin” Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Konkurs tematyczny Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina ph. Jan Paweł II – Papież wolności. „ Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej".

Wojewódzki Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2018 " Kosmiczna gorączka złota”.

D. Eliminacje do XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży Dla eliminacji do XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, ustala się jako miejsca uznane za wysokie - zakwalifikowanie się do udziału w sesji.

 

E. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji.

 

F. Liczbę punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

Inne warunki, decydujące o przyjęciu do szkoły:

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej mundurowej, powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza rodzinnego.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Dodany: 12-03-2014 08:08, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 12-04-2018 08:50