Zawodowcy
Rada Rodziców
Warunki i tryb rekrutacji

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 11 września 2019 r. poz. 1737) – wydane na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) i art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287); zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – 19 (DZ.U. poz. 493, 530, 564 i 657 ze zmianami); zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Zarządzenie Nr 4  / 2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 5. Zarządzenie Nr 1/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2021/2022 w województwie podkarpackim
 6. Statut szkoły: Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. 

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Kryteria przyjęcia:

Kandydat do naszej szkoły może uzyskać max 200 punktów.

Ostateczna minimalna liczba punktów decydująca o przyjęciu ucznia do Liceum Ogólnokształcącego wynosi 80 punktów, do Technikum dla zawodu automatyk, elektronik, elektryk, mechanik, technik pojazdów samochodowych wynosi 50 punktów, natomiast dla technika teleinformatyka oraz technika grafiki i poligrafii cyfrowej wynosi 80 punktów a dla technika programisty wynosi 100 punktów.

W przypadku obcokrajowców Szkoła zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego.

Suma punktów uzyskanych przez kandydata jest zależna od:

 • wyników egzaminu ósmoklasisty,
 • ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów  zależnych od specyfiki profilu/kierunku,
 • innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (w procesie rekrutacji szkoła uwzględni wyniki Miejskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego pod nazwą „Liczba jest istotą rzeczy”).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo przy przyjmowaniu do szkoły mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru szkoły ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej
 • kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust.2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • ocena zachowania
 • procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 • średnia z przedmiotów obowiązkowych
 • ocena z języka polskiego
 • ocena z języka obcego

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - 100 pkt

Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Sumaryczny wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z egzaminu z:

- języka polskiego
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych
- języka obcego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2.

b) za oceny z j. polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia - 100 pkt

2. W postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym kandydat może otrzymać:

 • Za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 3. Liczbę punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów

4. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w następujący sposób:

1) z języka polskiego, matematyki:
    a) celujący - 20 punktów
    b) bardzo dobry - 18 punktów
    c) dobry - 13 punktów
    d) dostateczny - 8 punktów
    e) dopuszczający - 2 punkty
2) z historii i wiedzy o społeczeństwie:
    a) celujący - 20 punktów
    b) bardzo dobry - 18 punktów
    c) dobry - 13 punktów
    d) dostateczny - 8 punktów
    e) dopuszczający - 2 punkty

Liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

3) z biologii, geografii, fizyki i chemii:
    a) celujący - 20 punktów
    b) bardzo dobry - 18 punktów
    c) dobry - 13 punktów
    d) dostateczny - 8 punktów
    e) dopuszczający - 2 punkty

Liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

4) z języka obcego nowożytnego:
    a) celujący - 20 punktów
    b) bardzo dobry - 18 punktów
    c) dobry - 13 punkty
    d) dostateczny - 8 punkty
    e) dopuszczający - 2 punktu

5. Liczbę punktów za uzyskanie w konkursie o zasięgu ponad wojewódzkim, organizowanym przez kuratorium oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

6. Liczbę punktów za uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty

7. Liczbę punktów za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 4 i 5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - 4 punkty
b) krajowym - 3 punkty
c) wojewódzkim - 2 punkty
d) powiatowym - 1 punkt

Ustala się miejsca uznane za wysokie dla zwodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w sposób następujący:

1) o zasięgu międzynarodowym - miejsca 1-5
2) o zasięgu krajowym - miejsca 1-3
3) o zasięgu wojewódzkim - miejsca 1-3
4) o zasięgu powiatowym - miejsca 1-3

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 18.
Dotyczy to:

8. Wykaz olimpiad, konkursów, uwzględnianych w rekrutacji, zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 7/2020 PKO w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

A. Olimpiady przedmiotowe dla uczniów szkoły podstawowej.

B. Konkursy przedmiotowe obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty:

a) polonistyczny
b) historyczny
c) chemiczny
d) biologiczny
e) geograficzny
f) matematyczny
g) fizyczny
h) języka angielskiego
i) języka niemieckiego
j) języka francuskiego

C. Konkursy tematyczne realizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

   1) XXVI KONKURS HISTORYCZNY im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy" - Organizator: Mazowiecki Kurator Oświaty.
   2) PONADWOJEWÓDZKI KONKURS BUDOWY I PROGRAMOWANIA ROBOTÓW GG ROBOT 2021  „STALOWI PROFESJONALIŚCI” kategoria: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej - Organizator: Podkarpacki Kurator Oświaty w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty.
   3) WOJEWÓDZKI KONKURS TEMATYCZNY Podkarpacki Baltie 2021 dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2020/2021 - Organizator: Podkarpacki Kurator Oświaty.
   4) Udział w Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

D. Eliminacje do  Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dla eliminacji do Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, ustala się jako miejsca uznane a wysokie - zakwalifikowanie się do udziału w sesji.

E. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2020/2021przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/2021 PKO w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.

F. Liczbę punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

Inne warunki, decydujące o przyjęciu do szkoły:

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej mundurowej, powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza rodzinnego.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Dodany: 12-03-2014 08:08, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 13-04-2021 12:18