Zawodowcy
Konkurs Piosenki Patriotycznej
Dla Rodziców
Warunki i tryb rekrutacji

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowej szkoły podstawowej.

 2. Na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 3. Zarządzenie Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020.

 4. Statut szkoły: Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu.

Kryteria przyjęcia:

Kandydat do naszej szkoły może uzyskać max 200 punktów.

Ostateczna minimalna liczba punktów decydująca o przyjęciu ucznia do Liceum Ogólnokształcącego wynosi 80 punktów, do Technikum dla zawodu automatyk, elektronik, elektryk, mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej wynosi 50 punktów, natomiast dla technika teleinformatyka wynosi 80 punktów a dla technika programisty wynosi 100 punktów.

W przypadku obcokrajowców Szkoła zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego.

Suma punktów uzyskanych przez kandydata jest zależna od:

 • wyników egzaminu ósmoklasisty,
 • ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów  zależnych od specyfiki profilu/kierunku,
 • innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (w procesie rekrutacji szkoła uwzględni wyniki Miejskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego pod nazwą „Liczba jest istotą rzeczy”).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo przy przyjmowaniu do szkoły mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru szkoły ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej
 • kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust.2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • ocena zachowania
 • procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 • średnia z przedmiotów obowiązkowych
 • ocena z języka polskiego
 • ocena z języka obcego

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - 100 pkt

Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Sumaryczny wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z egzaminu z:

- języka polskiego
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych
- języka obcego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2.

b) za oceny z j. polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia - 100 pkt

2. W postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym kandydat może otrzymać:

 • Za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 3. Liczbę punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów

4. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w następujący sposób:

1) z języka polskiego, matematyki:
    a) celujący - 20 punktów
    b) bardzo dobry - 18 punktów
    c) dobry - 13 punktów
    d) dostateczny - 8 punktów
    e) dopuszczający - 2 punkty
2) z historii i wiedzy o społeczeństwie:
    a) celujący - 20 punktów
    b) bardzo dobry - 18 punktów
    c) dobry - 13 punktów
    d) dostateczny - 8 punktów
    e) dopuszczający - 2 punkty

Liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

3) z biologii, geografii, fizyki i chemii:
    a) celujący - 20 punktów
    b) bardzo dobry - 18 punktów
    c) dobry - 13 punktów
    d) dostateczny - 8 punktów
    e) dopuszczający - 2 punkty

Liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

4) z języka obcego nowożytnego:
    a) celujący - 20 punktów
    b) bardzo dobry - 18 punktów
    c) dobry - 13 punkty
    d) dostateczny - 8 punkty
    e) dopuszczający - 2 punktu

5. Liczbę punktów za uzyskanie w konkursie o zasięgu ponad wojewódzkim, organizowanym przez kuratorium oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

6. Liczbę punktów za uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty

7. Liczbę punktów za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 4 i 5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - 4 punkty
b) krajowym - 3 punkty
c) wojewódzkim - 2 punkty
d) powiatowym - 1 punkt

Ustala się miejsca uznane za wysokie dla zwodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w sposób następujący:

1) o zasięgu międzynarodowym - miejsca 1-5
2) o zasięgu krajowym - miejsca 1-3
3) o zasięgu wojewódzkim - miejsca 1-3
4) o zasięgu powiatowym - miejsca 1-3

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 18.
Dotyczy to:

8. Wykaz olimpiad, konkursów, uwzględnianych w rekrutacji:

A. Olimpiady przedmiotowe dla uczniów szkoły podstawowej.

B. Konkursy przedmiotowe obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty:

a) polonistyczny
b) historyczny
c) chemiczny
d) biologiczny
e) geograficzny
f) matematyczny
g) fizyczny
h) języka angielskiego
i) języka niemieckiego
j) języka francuskiego

C. Konkursy tematyczne realizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. Ogólnopolski Konkurs „ Myśli Jana Pawła II” ph. „Jesteście moją nadzieją”.

 2.  Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948. W walce o wolną Polskę”.

 3.  Ponadwojewódzki Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2019 „Przyjaciele elektrycznego myślenia”.

 4.  Podkarpacki Baltie 2019.

D. Eliminacje do XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży Dla eliminacji do XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, ustala się jako miejsca uznane za wysokie - zakwalifikowanie się do udziału w sesji.

E. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji.

F. Liczbę punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

 

Inne warunki, decydujące o przyjęciu do szkoły:

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej mundurowej, powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza rodzinnego.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Dodany: 12-03-2014 08:08, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 29-04-2019 12:59