Zawodowcy
Warunki i tryb rekrutacji

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 11 września 2019 r. poz. 1737) – wydane na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) i art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287); zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – 19 (DZ.U. poz. 493, 530, 564 i 657 ze zmianami); zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Zarządzenie Nr 5/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2021/2022, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Zarządzenie Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2022/2023 w województwie podkarpackim.
 6. Statut szkoły: Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. 

Kryteria przyjęcia:

Kandydat do naszej szkoły może uzyskać max 200 punktów.

Ostateczna minimalna liczba punktów decydująca o przyjęciu ucznia do Liceum Ogólnokształcącego wynosi 80 punktów, do Technikum dla zawodu automatyk, elektronik, elektryk, mechanik, technik pojazdów samochodowych wynosi 50 punktów, natomiast dla technika teleinformatyka oraz technika grafiki i poligrafii cyfrowej wynosi 80 punktów a dla technika programisty wynosi 100 punktów.

W przypadku obcokrajowców Szkoła zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego.

Suma punktów uzyskanych przez kandydata jest zależna od:

 • wyników egzaminu ósmoklasisty,
 • ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów  zależnych od specyfiki profilu/kierunku,
 • innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (w procesie rekrutacji szkoła uwzględni wyniki Miejskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego pod nazwą „Liczba jest istotą rzeczy”).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo przy przyjmowaniu do szkoły mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru szkoły ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej
 • kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust.2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • ocena zachowania
 • procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 • średnia z przedmiotów obowiązkowych
 • ocena z języka polskiego
 • ocena z języka obcego

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - 100 pkt

Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Sumaryczny wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z egzaminu z:

- języka polskiego
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych
- języka obcego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2.

b) za oceny z j. polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia - 100 pkt

2. W postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym kandydat może otrzymać:

 • Za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 3. Liczbę punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów

4. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w następujący sposób:

1) z języka polskiego, matematyki:
    a) celujący - 20 punktów
    b) bardzo dobry - 18 punktów
    c) dobry - 13 punktów
    d) dostateczny - 8 punktów
    e) dopuszczający - 2 punkty
2) z historii i wiedzy o społeczeństwie:
    a) celujący - 20 punktów
    b) bardzo dobry - 18 punktów
    c) dobry - 13 punktów
    d) dostateczny - 8 punktów
    e) dopuszczający - 2 punkty

Liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

3) z biologii, geografii, fizyki i chemii:
    a) celujący - 20 punktów
    b) bardzo dobry - 18 punktów
    c) dobry - 13 punktów
    d) dostateczny - 8 punktów
    e) dopuszczający - 2 punkty

Liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

4) z języka obcego nowożytnego:
    a) celujący - 20 punktów
    b) bardzo dobry - 18 punktów
    c) dobry - 13 punkty
    d) dostateczny - 8 punkty
    e) dopuszczający - 2 punktu

5. Liczbę punktów za uzyskanie w konkursie o zasięgu ponad wojewódzkim, organizowanym przez kuratorium oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

6. Liczbę punktów za uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty

7. Liczbę punktów za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 4 i 5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - 4 punkty
b) krajowym - 3 punkty
c) wojewódzkim - 2 punkty
d) powiatowym - 1 punkt

Ustala się miejsca uznane za wysokie dla zwodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w sposób następujący:

1) o zasięgu międzynarodowym - miejsca 1-5
2) o zasięgu krajowym - miejsca 1-3
3) o zasięgu wojewódzkim - miejsca 1-3
4) o zasięgu powiatowym - miejsca 1-3

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 18.

8. Liczbę punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

9. Wykaz olimpiad, konkursów, uwzględnianych w rekrutacji, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2021/2022, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2022 PKO w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2021/2022 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Inne warunki, decydujące o przyjęciu do szkoły:

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej mundurowej, powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza rodzinnego.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Dodany: 12-03-2014 08:08, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 05-04-2022 19:47