My na Facebook'u
Emeryci
Regulamin klas mundurowych

Regulamin klas mundurowych w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

Rozdział I


1.Zasady ogólne

1. Przepisy umundurowania ucznia LO w klasie mundurowej w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu określają wygląd zewnętrzny uczniów w umundurowaniu szkolnym.
2. Mundur, jego barwa i krój są zewnętrzną oznaką przynależności uczniów do klasy mundurowej w LO i Szkoły.
3. W Szkole ustala się Dni Mundurowe, ubiór ucznia powinien być zgodny z postanowieniami przepisów o umundurowaniu.
4. Mundur dla ucznia klasy mundurowej jest symbolem patriotyzmu, tradycji walk o niepodległość, historii Polski oraz szacunku dla służb mundurowych.
5. Ucznia klasy mundurowej obowiązuje podstawowy ubiór:

• mundur wojskowy - polowy w kolorze zielonym,
• pas wojskowy czarny lub khaki
• beret zielony,
• koszulka zielona z napisem „Klasa mundurowa”,
• buty skórzane czarne,
• flaga Polski i naszywka z logo Szkoły.
6. Dodatkowymi elementami umundurowania ucznia mogą być: t-shirt zielony lub czarny bez napisów, bluza z polaru zielona, szalik zielony, rękawiczki czarne, chusta trójkątna niebieska - na uroczystości szkolne i państwowe.
2. Zasady noszenia munduru
1. Wszyscy uczniowie klas mundurowych stanowią Korpus Kadetów. Kadeci klasy mundurowej z racji pełnionej roli reprezentacyjnej podczas ważnych uroczystości i świąt państwowych, to uczniowie o wysokim morale, a noszony mundur i stopień jest elementem wyróżniającym.
2.  Zasady i okoliczności noszenia munduru przez uczniów klas mundurowych w LO określa Dyrektor Szkoły w zależności od: potrzeb, zajęć lub uroczystości, w których uczniowie będą uczestniczyli, m.in.:
• w dniach, w których odbywają się zajęcia szkoleniowe, obozy i zgrupowania,
• podczas wystąpień w charakterze reprezentacji Szkoły,
• w czasie apelów z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
• podczas uroczystości „ mundurowych ” na terenie Szkoły, miasta i kraju,
• z okazji świąt państwowych i religijnych.
3. Noszenie umundurowania w pierwszym roku nauki wymagane jest od dnia otrzymania munduru. Zakup umundurowania odbywa się na koszt własny ucznia.
4. Kadet ma obowiązek dbać o mundur, utrzymywać go w stanie zapewniającym odpowiedni wygląd oraz mieć świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje Szkołę.
5. Zabrania się uczniom klas mundurowych noszenia munduru wojskowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego, innych mundurów oraz użytkowania ubioru wojskowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Kadeci mają obowiązek dbania o estetyczny wygląd, tj. staranne uczesanie ( dziewczęta - upięte lub gładko uczesane włosy, chłopcy włosy krótkie). Zabrania się również noszenia kolczyków, pierścionków, widocznych bransoletek i łańcuszków, malowania paznokci, makijażu oraz noszenia cywilnych ozdób do munduru.
7. Karą za naruszenie przepisów o umundurowaniu jest obniżenie oceny z zachowania, a w szczególnych przypadkach degradacja na niższy stopień lub zakaz noszenia munduru.
Rozdział II
Nauka w klasach mundurowych
1. Nauka w klasach mundurowych polega na realizacji zajęć zgodnie z podstawą programową LO oraz programem nauki dla poszczególnych etapów i poziomów kształcenia w klasie mundurowej. Uczniowie klas mundurowych posiadają takie same prawa i obowiązki jak pozostali uczniowie Szkoły. Zostały one zawarte w Statucie Szkoły oraz w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
2. Dodatkowo w trakcie nauki wykonywane są zadania oraz realizowane programy uwzględniające potrzeby i wymagania specyfiki klas mundurowych.
3. Uczeń w klasie mundurowej powinien zostać wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne stanowiące podstawę do dalszego kreowania swojej ścieżki edukacyjno - zawodowej pod kątem służb mundurowych oraz zakończyć się przystąpieniem do egzaminu maturalnego.
4. Na świadectwie promocyjnym lub końcowym ucznia wpisuje się specjalistyczne zajęcia obowiązkowe. 5. Przygotowując młodzież do pracy w służbach mundurowych, kształtowane są następujące cechy osobowości:
• odporność na stres,
• umiejętność pracy w grupie,
• umiejętność podejmowania decyzji,
• dbałość o powierzone mienie,
• bardzo wysoką sprawność fizyczną,
• obowiązkowość i odpowiedzialność,
• umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach,
• zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych.
5. Dodatkowe zajęcia w klasie mundurowej: - nauka strzelania i pływania, - nauka samoobrony i sztuk walki, - obozy szkoleniowo - kondycyjne. Szkolenia: - uzyskanie certyfikatu w zakresie ratownictwa medycznego - Kurs Pierwszej Pomocy, - kurs na wychowawcę kolonijnego, - zajęcia z Wychowania Fizycznego przygotowujące do testów sprawnościowych,
W klasach mundurowych prowadzony jest system wychowania i kształcenia poprzez ścisłe powiązanie wyników nauczania i zachowania z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu.
Rozdział III
2. Prawa i obowiązki kadeta
1. Kadet ma prawo:
• nosić umundurowanie zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym zakresie,
• złożyć uroczyste ślubowanie potwierdzającego przynależność do Korpusu Kadetów,
• być mianowanym na kolejne wyższe stopnie, zgodnie z zasadami nadawania tych stopni,
• używać od momentu ślubowania tytułu i stopnia kadeta,
• otrzymać po spełnieniu kryteriów i ukończeniu szkolenia tytuł „Kadet Prymus".
2. Kadet ma obowiązek:
• uczestniczyć w zajęciach i osiągać pozytywne oceny z wiedzy i umiejętności,
• osiągać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów w klasyfikacji rocznej pod rygorem przesunięcia do klasy innej niż mundurowa,
• szanować mundur, emblematy szkolne, godło i barwy narodowe,
• czynnie uczestniczyć w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza o charakterze sportowo-obronnym, - pomagać i być życzliwym dla kolegów z klas młodszych, jak i rówieśników,
• godnie zachowywać się, reprezentować Szkołę i Klasy Mundurowe.
W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, Statutu Szkoły lub notorycznego opuszczania zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń klasy mundurowej może zostać ukarany pozbawieniem możliwości noszenia umundurowania i usunięciem z grupy objętej szkoleniem.
2. Organizacja zajęć
1. Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do uczestnictwa w następujących formach zajęć:
• zajęcia programowe i fakultatywne wynikające z programu nauki w LO,
• zajęcia teoretyczne i praktyczne z udziałem przedstawicieli służb mundurowych na terenie Szkoły i poza nią,
• obozy, zgrupowania oraz inne przedsięwzięcia o charakterze organizacyjno - edukacyjnym i szkoleniowym.
2. W czasie 3-letniego cyklu nauki uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w kilkudniowych obozach szkoleniowych, które mogą być warunkiem otrzymania pozytywnej oceny z przedmiotów specjalistycznych i uzyskania promocji do klasy wyższej,
3. W trakcie realizacji zajęć z wybranych przedmiotów i zagadnień, oddziały szkolne mogą być dzielone na grupy szkoleniowe.
4. Uczniowie klas mundurowych zobowiązani są również do uczestnictwa w praktycznych szkoleniach jednodniowych (pływanie, strzelanie, sztuki walki, zajęcia praktyczne w terenie),
5. Uczniowie klas mundurowych bezwzględnie muszą się podporządkować przepisom BHP, dotyczącym transportu na zajęcia praktyczne, pobytu na terenie strzelnicy, pobytu na zajęciach praktycznych i przemarszach poza teren szkoły.
6. W czasie zajęć praktycznych na strzelnicy, uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi i kierownika strzelnicy.
7. W razie naruszenia przez ucznia regulaminu strzelnicy lub zachowania stwarzającego zagrożenie życia, zdrowia, uczeń taki zostanie odsunięty od zajęć.
8. W czasie zajęć praktycznych uczniowie mają obowiązek być w pełni umundurowani. Uczniowie, którzy nie są umundurowani, mogą być odsunięci od zajęć praktycznych.
9. Tylko w wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne lub zajęcia specjalistyczne bez munduru (obowiązuje usprawiedliwienie), lecz decyzję o dopuszczeniu do zajęć podejmuje prowadzący.
10. Zwolnienia z zajęć praktycznych, w tym WF, na czas dłuższy niż trzy dni będą uznawane tylko od lekarza.
11. Niezaliczenie zajęć praktycznych spowodowanych:
• nieobecnością nieusprawiedliwioną,
• brakiem munduru,
• odsunięciem od zajęć ma wpływ na obniżenie oceny końcowej z przedmiotów specjalistycznych.
12. Zabrania się wykorzystywania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie szkolenia praktycznego i teoretycznego mogącej naruszyć bezpieczeństwo Szkoły, miejscowości, kraju, oraz które mogłyby zagrażać życiu bądź zdrowiu innych osób.
3. Stopnie awansu w klasach mundurowych
1. Awans na kolejne stopnie jest wynikiem postępów w nauce oraz wysiłku ucznia włożonego w pracę nad swoim zachowaniem. Otrzymuje go uczeń, który: - na koniec semestru i roku szkolnego nie otrzymał oceny niedostatecznej, - ocena z zachowania nie może być niższa niż bardzo dobra i raz w 3 letnim cyklu nauczania - dobra, - bezwzględnie przestrzega regulaminu klas mundurowych i Szkoły.
2.  Oznaką posiadanego stopnia są belki (poprzeczne paski) w kolorze białym noszone na naramiennikach/pagonach zielone moro w ilości odpowiadającej przyznanemu stopniowi.
3. Awanse na kolejne stopnie przyznaje się na wniosek wychowawcy po klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej, na koniec semestru i roku szkolnego.
4. Ukończenie klasy nie jest jednoznaczne z koniecznością uzyskania awansu.
5. W klasach mundurowych w Zespole Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu obowiązują następujące stopnie:
1. kadet - szeregowy,
2. kadet - starszy szeregowy,
3. kadet - kapral,
4. kadet - starszy kapral,
5. kadet - plutonowy,
6. kadet - PRYMUS.
4. Kryteria przyznawania stopni:
1. Kadet - SZEREGOWY- stopień otrzymuje uczeń LO klasy mundurowej po złożeniu przysięgi.
2. Kadet - STARSZY SZEREGOWY - stopień otrzymuje kadet szeregowy, który:
a. w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej uzyskał:
- co najmniej bardzo dobre zachowanie, średnią ocen minimum 3.60,
b. w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej uzyskał :
- co najmniej bardzo dobre zachowanie, średnią ocen minimum 3.50,
- posiada wyjątkowe osiągnięcia w zajęciach nadobowiązkowych,
3. Kadet - KAPRAL - stopień otrzymuje kadet starszy szeregowy, który:
a. w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej uzyskał:
- co najmniej bardzo dobre zachowanie, średnią ocen minimum 3.80,
b. w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej uzyskał:
- co najmniej bardzo dobre zachowanie, średnią ocen minimum 3.60,
- posiada wyjątkowe osiągnięcia w zajęciach nadobowiązkowych,
4. Kadet - STARSZY KAPRAL - stopień otrzymuje kadet kapral, który:
a. w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej uzyskał:
- co najmniej bardzo dobre zachowanie, średnią ocen minimum 4.00,
b. w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej uzyskał:
- co najmniej bardzo dobre zachowanie, średnią ocen minimum 3.75,
- posiada wyjątkowe osiągnięcia w zajęciach nadobowiązkowych,
5. Kadet - PLUTONOWY- stopień otrzymuje kadet starszy kapral, który:
a. w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej uzyskał :
- co najmniej bardzo dobre zachowanie, średnią ocen minimum 4.20,
b. w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej uzyskał:
- co najmniej bardzo dobre zachowanie, średnią ocen minimum 4.00,
- posiada wyjątkowe osiągnięcia w zajęciach nadobowiązkowych,
6. Stopień honorowy Kadet PRYMUS otrzymuje uczeń, który:
• w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej uzyskał:
- najwyższy stopień awansu, - wzorowe zachowanie, średnią ocen powyżej 4.75,
• bezwzględnie przestrzega zasad regulaminu klas mundurowych,
• posiada wyjątkowe osiągnięcia w zajęciach nadobowiązkowych.
Kadet wyróżniony stopniem honorowym - Kadet PRYMUS uzyskuje wpis do Złotej Księgi Uczniów oraz Złotej Księgi Kadetów ze zdjęciem na tle Sztandaru Szkoły.


Opracował: mgr J. Stelmach

Dodany: 09-12-2013 17:38, przez: M. Gaweł Zmodyfikowany: 13-11-2023 11:56