My na Facebook'u
Emeryci
Projekt PAMISZ II

„Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II”

strona projektu: http://eaa-wsm.pl/index.php/pamisz/

PAMISZ II

Projekt – „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II” realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Stowarzyszeniem Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 września 2023 r. przez Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny w partnerstwie powiatu tarnobrzeskiego oraz gminy Tarnobrzeg.

Szkoły biorące udział w projekcie PAMISZ II:

 1. Zespół Szkół im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach
 2. Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie
 3. Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie

Cel główny:
Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkól w branży Automotive na terenie województwa podkarpackiego.

 

Projekt zakłada zmodernizowanie programu nauczania zawodów:

W zakresie podstawowym:

 • Technik automatyk

W zakresie rozszerzonym:

 • Technik informatyk
 • Technik programista
 • Technik mechanik                
 • Technik mechatronik
 • Kucharz

Dodatkowo wsparciem w formie stażu uczniowskiego zostają objęte kierunki:

 • Technik logistyk
 • Technik ekonomista

Z każdej szkoły wybrana zostanie określona w projekcie liczba nauczycieli, którzy pracować będą nad modernizacją programu nauczania i odbywać staże w trakcie jego modernizacji, w zakładach branży Automotive. Nauczyciele odbywający staże w zakładach pracy zostaną przeszkoleni ze specyfiki branży, a wiedza ta zostanie wykorzystana w pracy nad modernizowanym programem nauczania. Wytypowani przez dyrektorów szkół nauczyciele odpowiedzialni za modernizację programu nauczania odbywać będą także cykliczne spotkania w grupach roboczych.

Projekt przewiduje również wizyty studyjne nauczycieli w zakładach pracy – zaplanowano wizyty w każdej z trzech firm oraz spotkania przedstawicieli zakładów pracy w każdej z w/w szkół celem zapoznania się z metodami nauczania w szkołach oraz wyposażeniem pracowni szkolnych.

Kolejnym etapem będą spotkania bilateralne na których obecni przedstawiciele zakładów pracy i nauczyciele spotkają się z ekspertem zewnętrznym z branży motoryzacyjnej i gastronomicznej.

W międzyczasie w trakcie w/w działań, zostaną doprecyzowane zakupy – dostawy maszyn/urządzeń celem doposażenia pracowni szkolnych pod modernizowane programy nauczania.

Projekt zakłada również odbycie staży dla uczniów , które rozpoczną się w końcowym etapie modernizacji programów nauczania.

W projekcie udział weźmie 250 uczniów i 32 nauczycieli.

Dokumenty dla nauczyciela:

Dokumenty dla ucznia

Dodany: 24-10-2021 23:34, przez: R. Podleśny Zmodyfikowany: 25-04-2023 13:02