Zawodowcy
My na Facebook'u
Dla Rodziców
Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji

1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie po okazaniu identyfikatora i wpisaniu się do zeszytu MCI. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Pracownicy szkoły mogą korzystać z komputerów bez wpisywania do zeszytu, po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi bibliotekarzowi.

3. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych

4.Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.
5. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami
lekcyjnymi.

6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

7. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).

8. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.

9. Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub wydrukowane.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia stanowisk, sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

12. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków.

13. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy i usunięcia użytkownika z pracowni.

14. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.

Dodany: 07-09-2011 16:49, przez: M. Gaweł Zmodyfikowany: 07-09-2011 18:42