Maturzyści - absolwenci z lat ubiegłych (poprawiający wynik matury) mają obowiązek odebrać kody i hasła w sekretariacie szkoły w terminie do 4 czerwca 2020 r. 

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie konsultacji. Harmonogram konsultacji uczniowskich.

Zmiana terminu rekrutacji do klas pierwszych - start rekrutacji: 15 czerwca

Zawodowcy
Rada Rodziców
Regulamin przeprowadzania egzaminów rocznych

 

1. W szkole obowiązuje system egzaminów rocznych z wybranych przedmiotów.
2. Egzaminy odbywają się w formie pisemnej, trwają 2 godz. lekcyjne, a ich zakres merytoryczny określają nauczyciele prowadzący sprawdzany przedmiot.
3. Wybór przedmiotów i ich ilość zatwierdza Rada Pedagogiczna.
4. Termin egzaminów ustalany jest w danym roku szkolnym w harmonogramie organizacji roku szkolnego.
5. Obecność na egzaminie rocznym jest obowiązkowa. W wyjątkowych sytuacjach życiowych, dla nieobecnych uczniów może być ustalony dodatkowy termin egzaminu.
6. Egzaminy roczne podlegaja ocenie. Uczeń otrzymuje ocenę wagi 2, bez możliwości jej poprawienia.
7. W czasie egzaminu nie wolno używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani elektronicznych nośników informacji.
8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań i zakłócania przebiegu egzaminu innym
   zdającym, nauczyciel przerywa egzamin, a uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
9. W czasie egzaminu uczeń nie powinien opuszczać sali.
10. Ucznia obowiązuje formalny strój

 

 

Dodany: 24-04-2014 14:02, przez: R. Tracz Zmodyfikowany: 21-10-2016 12:00