Uwaga !

Maturalny egzamin pisemny odbędzie się 23 sierpnia o godzinie 9.00.

 

Zawodowcy
Przybory na egzamin pisemny

Przypominamy o konieczności terminowego wstawienia się na egzamin na co najmniej 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia. Konieczna jest identyfikacja ucznia, więc należy mieć przy sobie dowód osobisty. Ponadto informujemy, że na egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych (poza kalkulatorami prostymi wymienionymi poniżej) - dotyczy to również urządzeń smartwatch.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przezna-czony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obo-wiązującej w roku szkolnym 2020/2021 - Formuła 2012, Formuła 2017 oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Nie wolno wnosić żadnych dodatkowych materiałów typu zakreślacze, kolorowe pisaki, czerwone długopisy, kalkulatory naukowe itp. Przed wejściem na salę wszystkie niezaakceptowane materiały, komórki należy zostawić przed salą i we własnym zakersie zabezpieczyć ja przed utratą.

 

Dodany: 14-12-2018 10:25, przez: M. Wrona Zmodyfikowany: 17-12-2020 19:58