Zawodowcy
Konkurs Piosenki Patriotycznej
Rada Rodziców
Comenius - Regulamin

Program „Comenius - Partnerskie Projekty szkół’’


Regulamin uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych projektu

“COME as you are - BE (with) the others in EUrope”
 


INFORMACJE OGÓLNE
 1. W ramach realizacji projektu „COME as you are - BE (with) the others in EUrope” przewiduje się wyjazdy do szkół partnerskich oraz wizytę partnerów zagranicznych w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu.
 2. Ze względu na niewielką ilość uczniów, którzy mogą uczestniczyć w tych wyjazdach traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.
 3. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (zakup biletów lotniczych, ewentualnie koszty zakwaterowania w hotelu - w przypadku braku możliwości goszczenia przez partnerów zagranicznych), uczeń zobowiązany jest jednak posiadać kieszonkowe na drobne wydatki nie pokrywane z grantu.
 4. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad młodzieżą sprawuje nauczyciel wskazany przez Dyrekcje szkoły, uczestniczący w realizacji projektu.
REKRUTACJA
 
Przy kwalifikacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria:
 • Zaangażowanie w pracę i jakość wykonywanych w trakcie Projektu zadań
 • Frekwencja na zajęciach
 • Terminowość realizacji zadań
 • Nienaganne zachowanie i pozytywne wyniki w nauce
 • Stopień znajomości języka angielskiego
 • Deklaracja przyjęcia respondenta (w przypadku braku takiej możliwości
  znalezienie zastępstwa)
 1. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny, który dokona rekrutacji uczniów biorących
 2. udział w wyjeździe. Zespół liczy co najmniej 3 osoby i składa się z przedstawiciela
  Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz nauczycieli realizujących dane zadanie w ramach projektu.
 3. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość uczniów, którzy mogą wziąć udział w wyjeździe, utworzona zostanie grupa rezerwowa.
 4. Niemożność wyłonienia uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów spowoduje konieczność przeprowadzenia losowania.
 5. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w wyjeździe zostanie zaproszony uczeń z listy rezerwowej.
 6. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje sie do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).
 7. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu.
 8. W przypadkach nieuwzględnionych w regulaminie każdorazowo decyzję podejmować będzie Dyrektor szkoły i koordynator projektu.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH

 1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna itp.) oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wymiany.
 3. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty itp.)
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń kierownika wyjazdu i opiekunów.
 5. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  a. Samodzielnego – bez zgody kierownika wymiany - oddalania się od grupy.
  b. Spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.
  c. Palenia papierosów.
 6. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.
 7. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.
 8. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, i kodeksu ruchu drogowego.
 9. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 10. W przypadku nie podporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu nastąpi wykluczenie ucznia z dalszego udziału w Projekcie, obniżenie oceny z zachowania oraz zastosowanie kar przewidzianych w statucie szkoły.
 11. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 12. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
 3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Dodany: 25-08-2011 15:27, przez: Admin Zmodyfikowany: 29-11-2011 17:16